1999 / República Argentina

Títol del Projecte:Habitatge unifamiliar Rep. Argentina
Localització: Avda. de la República Argentina, Districte de Gràcia, Barcelona
Promotor: Tomàs Morató i Pasalodos i Marta Pérez- Porro
Data del Projecte: Febrer de 2005
Sup. Construïda: 210,78 m2
Autor:
Tomàs Morató i Pasalodos

Edifici entre mitgeres, composat de planta soterrània, planta baixa i nou plantes mes, amb trenta-tres habitatges i dos locals comercials. Existeixen dos celoberts, dos patis interiors situats un a cada mitgera i un pati a l’interior de parcel·la. A planta baixa hi ha lluernàris. El nucli de comunicació vertical es una escala de dos trams mes replà, feta de volta de maó a la catalana i un ascensor. L’estructura vertical de l’edifici es mixta de jàsseres i pilars de formigó armat a les crujies interiors i murs portants de 30 cm a les façanes anterior i posterior i de 15 cm a les mitgeres i murs de patis. L’estructura horitzontal es composa de sostres unidireccionals amb biguetes pretensades de doble T amb xapa de compressió sense armar amb cantell de 32 cm que cobreixen llums variables entre 4,5 i 5,8 mts. L'Intereix varia de 65 a 70 cm. L’entrebigat està constituït per revoltons prefabricats de formigó, excepte a les plantes baixa i soterrani on els revoltons son de maó ceràmic construït in situ. Les cobertes son terrats plans transitables fets a la catalana i acabats amb rajola de terrisser o panot segons el casos, existeix impermeabilització amb tela asfàltica armada.

 

/
A+M / arquitectes | Jaume Arderiu + Tomàs Morató | TEL +34 932 680 259 | +34 932 683 807 | info@amarq.net      Web design: Albert Claret // JAMBO WEB